Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.bymiekuitvaartfotografie.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door ByMiek Uitvaartfotografie. In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mijn website aan jou aanbied.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ByMiek Uitvaartfotografie is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ByMiek Uitvaartfotografie.

INDIEN VAN TOEPASSING:

Voor eventuele prijzen die op onze website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen.

Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ByMiek Fotografie te mogen claimen of te veronderstellen.

ByMiek Uitvaartfotografie streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoudt me het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. ByMiek Uitvaartfotografie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

WIJZIGINGEN

Mocht deze privacy policy wijzigen, dan vind je hier de meest recente versie.